Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR) pieļauj, ka Eiropas Savienībā ir publiski pieejami saraksti ar diskvalificētiem sportistiem saistībā ar dopinga lietošanu (vai citiem pārkāpumiem dopinga noteikumu jomā). Un šāda informācija ir izvietojama arī internetā.

Ģenerāladvokāte saskata sporta augstākās intereses

Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte T. Čapeta atzīst:

No šīs publiskošanas izrietošais tiesību uz datu aizsardzību aizskārums esot attaisnojams ar šādas publiskošanas preventīvo mērķi.

Valsts antidopinga iestāde, kas dopingu lietojuša profesionāla sportista personas datus publisko internetā, nepārkāp GDPR.

GDPR neaizsargā dopingotājus

Ģenerāldvokāte šo secinājumu ir sniegusi kontekstā ar lietas faktiskajiem apstākļiem, atzīstot – GDPR nav piemērojama attiecībā uz Austrijā pastāvošo praksi:

  • antidopinga noteikumi galvenokārt regulē sportu kā tādu
  • antidopinga boteikumi drīzāk attiecas uz sporta sociālajām un izglītojošajām funkcijām, nevis tā ekonomiskajiem aspektiem.
  • Pašlaik nav ES tiesību normu, kas attiektos uz ES antidopinga politiku. Tā kā antidopinga politikai nav pat netiešas saiknes ar ES tiesībām, GDPR nevar regulēt šīs apstrādes darbības. Tāpēc ģenerāladvokātes ieskatā Austrijas gadījuma faktiskie apstākļi neietilpst Savienības tiesību piemērošanas jomā un tādējādi ir ārpus GDPR piemērošanas jomas
  • sportistu tiesību aizskārumu var attaisnot ar preventīvo mērķi atturēt jaunos sportistus no dopinga pārkāpumiem un informēt attiecīgās ieinteresētās personas.

GDPR ļauj apstrādāt personas datus iepriekš noteiktā kontekstā, neprasot individualizētu samērīguma pārbaudi. Tādējādi attiecībā uz Austrijas likumdevēja lēmumu prasīt, lai plašākai sabiedrībai tiktu publiskoti piemērojamos antidopinga noteikumus pārkāpušo sportistu personas
dati, nav jāveic papildu samērīguma pārbaude katrā atsevišķā gadījumā. Tas ir, nav juridiski pamatoti dalīt, ka ir “labāki” vai ” sliktāki” dopinga noteikumu pārkāpēji.

Piezīmju lapiņa tumšā kabinetā neder?

Vienīgais veids, kā mūsdienu sabiedrībā iespējams izpildīt tādu vispārīgu informēšanas pienākumu kā Austrijas likumdevēja noteiktais, ir publicējot
attiecīgo informāciju internetā.

Drukāta publikācija vien vairs nav uzskatāma par piemērotu līdzekli plašākas sabiedrības informēšanai. Pieprasīt publicēšanu tikai bezsaistē būtu tas pats, kas lūgt apiet pienākumu informēt sabiedrību. Sportistes vārda, attiecīgā antidopinga noteikuma pārkāpuma un viņai piemērotās diskvalifikācijas izpaušana valsts antidopinga iestādes publiski pieejamā tīmekļvietnē šīs sportistes diskvalifikācijas periodā ir piemērota un vajadzīga, lai panāktu atturēšanas preventīvo iedarbību un informētu ieinteresētās personas.

Svarīgs tiesas gala vārds

Tiklīdz ES Tiesa apstiprinās vai noliegs ģenerāldvokātes nostāju, tad arī Latvijas nacionālajā dopinga sistēmā šis kļūs par nopietnu precedentu, no kura mācīties.